Girls Junior Varsity Volleyball, Girls Varsity Volleyball · 2017 Volleyball Schedule


Walhalla Volleyball 2017 Schedule
Date: Time: Opponent: Location: Varsity/JV:  
Aug. 19th   Preseason Tournament Stephens County High, GA Varsity  
Aug. 23rd 5:30 JV

7:00 V

Liberty Walhalla V & JV  
Aug. 24th 5:30 JV

7:00 V

Daniel Scrimmage Daniel V & JV  
Aug. 28th 5:30 JV

7:00 V

Palmetto Palmetto V & JV  
Aug. 31st 5:00 V & 6:00 V Liberty & Powdersville Liberty Varsity  
Sept. 7th 5:30 JV

7:00 V

Palmetto Home V & JV  
Sept. 14th 5:30 JV

7:00 V

Crescent Crescent V & JV  
Sept. 18th 5:30 JV

7:00 V

Pendleton Home V & JV  
Sept. 21st 5:30 JV

7:00 V

Seneca Seneca V & JV  
Sept. 25th 5:30 JV

7:00 V

West-Oak Home V & JV  
Oct. 2nd 5:30 JV

7:00 V

Crescent Home V & JV  
Oct. 5th 5:30 JV

7:00 V

Pendleton Pendleton V & JV  
Oct. 9th 5:30 JV

7:00 V

Seneca Home V & JV  
Oct. 12th 5:30 JV

7:00 V

West-Oak West-Oak V & JV